צרו קשר ונחזור בהקדם

מכרז פומבי 103/2017

יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ להלן: ("יעדים" ו/או "החברה") פונה לקבלת הצעות למכרז פומבי מספר 103/2017 : למתן שירותי ניהול בפרויקט: שדרוג השוק העירוני בבאר שבע מעודכן.

רכישת מסמכי המכרז החל מיום חמישי, ה- 06.07.2017 , בימים א' ה', בין השעות - 09:00 - 15:00 , במשרדי חברת יעדים, רחוב בן צבי 4 באר שבע להלן: ("משרדי - יעדים"), תמורת סך של 1,500 ₪, סכום אשר לא יוחזר.

המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה - 12.07.2017 לפקס שמספרו: 08-6270934 ו/או לדוא"ל: yeadim@br7.org.il .

על המציעים לוודא כי הפקס או הדוא"ל הגיע בצורה תקינה בטלפון: 08-6230503 במזכירות החברה.

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום חמישי, ה- .201707.06 , בשעה :0001 , במשרדי חב' יעדים ברחוב בן צבי – 4 בבאר שבע.

מועד סופי להגשת ההצעות במסירה ידנית במשרדי יעדים, בימים ובשעות הפעילות כמופיע מעלה, עד ליום ראשון, ה- 23.7.2017 , עד השעה 15:00.

הצעה שתגיע לאחר מועד זה תיפסל ולא תובא לדיון.

פרטי המכרז המלאים מופיעים באתר יעדים: www.yeadim7.co.il . על המציע לעקוב אחר העדכונים המתפרסמים מעת לעת באתר החברה.

בכבוד רב,
רחלי מרום, מנכ"ל חברת יעדים

ש יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ

לבירורים: רחוב בן צבי 4 באר שבע, טלפון: - 08-6230503 , פקס: 08-6270934

 

נספחים להורדה

מכרז למתן שירותי ניהול בפרויקט שדרוג השוק העירוני באר שבע מעודכן.

  1.  A1 -  ניסיון בפיתוח תשתיות באזור רווי עתיקות

  2.  טבלה - תנאי סף - עמידה טבלה S1

  3.  טבלה A3 - נסיון עם פולשים

  4.  טבלה A4 - ניסיון

  5.  נספח A2 -  ניקוד מנהל ומפקח הנדסי

  6.  נספח S2 - תנאי סף

  7.  נספח א - פירוט השירותים ההנדסיים

  8.  נספח ב - טופס הצעת המחיר

  9.  נספח ג - אישור קיום ביטוחים

  10. נספח ד - תצהיר גופים ציבוריים

11. נספח אישור פרטי בנק

12. נספח ז - תצהיר היעדר הרשעה

13. נספח ח - הצהרה בדבר הימנעות מניגוד עניינים

14. נספח ט - תצהיר קיום חוקי עבודה

15. נספח טו - ערבות הגשה

16. נספח י - ערבות ביצוע

17. נספח יב הסכם

18. נספח יג - ניסיון מקצועי ותצהירים צוות מוצע

20. נספח יד - אמות מידה ניקוד האיכות

21. פרוטוקול כנס מציעים מכרז מס' 103/2017 מיום 6/72017

 

פרסום ראשון :23/06/2017 14:16:52
עדכון אחרון :10/07/2017 18:50:12
גרסה להדפסה
עדכונים אחרונים
מכרז פומבי 100/2019
מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות באזור התעשייה הצפוני מתחמי מכתשים ועתירות ידע בעיר באר שבע
מכרז פומבי 104/2018
יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ בשיתוף עם מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ מזמינים בזאת לקבל הצעות למכרז פומבי 104/2018- מכרז לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות ברחובות פנחס החוצב ויוסף הבורסקאי בעיר באר-שבע.
מסמכי המכרז יו